Puli

tamarindo no Malabar.

Fonte: Linschoten, 1998, pp. 257, 400. CO