Peixe pedra

choupa.

Fonte: Cruz, 1997, p. 42, nota 144. CO