Orices, orises

prateiros || ourives.

Fonte: Viterbo, 1983-1984, vol. II, p. 451. CO